Política de privacitat

A través del present avís, Delfina Arias Mourelo, amb DNI 76612608-I, (d'ara endavant, Carns Selectes Macià) informa als usuaris del website, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar a Carns Selectes Macià les dades personals que li són sol·licitats en el website per a la prestació dels seus serveis, compravenda de productes càrnics selectes.

També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades recaptades a un fitxer que consta degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, i que el seu titular i responsable és *Delfina Arias *Mourelo, duent a terme un tractament automatitzat de dades conforme a les finalitats especificades i altres previsions establertes en la present política de privadesa.

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d'acord amb l'establert en la LOPD i altra normativa aplicable a aquest efecte, aquests drets poden fer-se efectius mitjançant una comunicació escrita dirigida, i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça Passeig de la Mare de Déu del Coll Atc. 1, 08023 Barcelona, en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari, o bé a l'adreça electrònica info@carnsmacia.com.

Les dades que se sol·liciten són els adequats, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims de Carns Selectes Macià.

L'usuari haurà d'emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, complets i actualitzats, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós del formulari amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzades.

Carns Selectes Macià ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigides en la legislació vigent sobre protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.
Igualment, Carns Selectes Macià s'obliga a complir amb l'obligació de secret respecte de les dades contingudes en els fitxers segons l'establert en la legislació de protecció de dades aplicable. En particular, Carns Selectes Macià informa que ha subscrit els pertinents acords de confidencialitat i protecció de dades amb tercers que tenen accés a dades personals responsabilitat de Carns Selectes Macià per la prestació d'un servei a aquesta, en compliment del que es disposa en l'article 12 de la LOPD.